የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ

ኢትዮጵያዊ የነበሩና በተለያየ ምክንያት ዜግነታቸውን ትተው የውጭ ሀገር ዜግነት የወሰዱ ትውልደ ኢትዮጵያውያን በትውልድ ሀገራቸው ላይ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማስቻል ለአምስት አመት የፀና የአገልግሎት ጊዜ ያለው ትውልደ ኢትዮጵያ መታወቂያ ካርድ ይሰጣል፡፡ ይህ ሰነድ እንደ ኢትዮጵያዊ ዜጋ በተመሳሳይ ቪዛ ሳይጠየቁ ወደ ሀገር ለመግባትና ከሀገር ለመውጣት ያገለግላቸዋል፡፡
ትዉልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ 
1.አዲስ የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ /Origin ID/ለማውጣት ማሟላት ያለባቸው ሰነዶች
                በትክክል ተሞልቶ የቀረባ የመጠየቅያ ፎርም

                  አገልግሎቱ የፀና ጉዞ ሰነድ ፎቶ ገፅ ያለበት አንድ ኮፕ እና ኦርጅናል ፓስፖርት

                  የገባበት የቱሪስት ቪዛ አንድ ኮፒ፡ኢ-ቪዛ ከሆና ፕሪንት አድርጎ የገባበት ስታምፕ /ማህተም/ ኮፒ፤

                  ቱሪስት ቪዛቸው የተራዘመ ከሆነ መጨረሻ የተራዛመውን አንድ ኮፒ

                  የልደት ካርድ ወይም ማንኛውም የኢትዮጵያ ፓስፖርት የነበራ ከሆነ ኮፒ

                  አንድ ጉርድ ፎቶ እና በክላሴር ዶሴ አድርጎ ዶክመንቶችን ማቅረብ ፤

                 የኢትዮጵያ ዜግነት የለቸው ወይም እህት ወይም አባት የለው ከሆነ እና በአባትና በአያት ስማቸው ተመሳሰይ መሆኑያለበት ስሆን  የእነሱን የኢትዮጵያመታወቂያ ወይም ፓስፖርት፤

                  ኢትዮጵያ ተወልደው ለኬዝ ተብሎ የትውልድ ቦታቸውን የውጭ ሀገር ቦታ የተፃፈ ወይም የፍርድ ቤት ውሳኔና ተጨማሪ የኢትዮጵያ ዜግንት ያለቸው ቤተሳብ የኢትዮጵያ ፓስፖርት ወይም    መታወቂያ ኮፒ፤

                   ጉዲፈቻ ከሆነ ጉዲፈቻ የተደረገበት ሕጋዊ ሰነድ፤

                   የስም ቅያሬ ስኖር ሕጋዊ የፍርድ ቤት ውሳኔ፤

                   ስም በጋብቻ የተቀያረ ከሆነ የጋብቻ ሰርትፍኬት እንዲሁም፤

                   በሞት ምክንያት የቤተሳብ ሰነድ መቅረብ ያልቻለ የሞት ምስክር ወረቀት ይዞ በማቅረብ አገልግሎቱን መግኘት ይችላል፡፡

2.የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያን // ለማደስ መሟላት ያለባቸው ሰነዶች
                    አገልግሎቱ የፃና  የጉዞ ሰነድ ፎቶ ገፅ ያለበት አንድ ኮፒና ኦርጅናል፤
                    የትውልድ ኢትዮጵያ አንድ ኮፒና ኦርጅናል፤
                    ወደ ሀገር የገባው በቱሪስት ቪዛ ከሆነ የገባበት የቱሪስት ቪዛ አንድ ኮፒ በኢ-ቪዛ ከሆነ ፕሪንት አድርጎ የገባበት ስታምፕ/ማህተም/ኮፒ፤
                    በትውልድ መታወቂያ የገቡ ከሆነ የገቡበት ማህተም አንድ ኮፕ፤
                    ቱሪስት ቪዛቸው የተራዘመ ከሆነ መጨረሻ የተራዘመውን አንድ ኮፒ እና፤
                    በክላሴር ዶሴ አድርጎ ዶክመንቶችን በማቅረብ የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያውን ማደስ ይችላል፡፡
 3.የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ // የጠፋባቸው መሟላት ያለባቸው ሰነዶች፤
                   አገልግሎቱ የፀና ጉዞ ሰነድ ፎቶ ገፅ የለበት አንድ ኮፒ እና ኦርጅናል
                   የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ የጠፋ መሆኑን የሚያረጋግጥ የፖልስ መስረጃ፤
                የገባው በቱሪስት ቪዛ ከሆና የገባበት ቱሪስት ቪዛ አንድ ኮፒ በ ኢ-ቪዛ ከሆነ ፕሪንት አድርጎ የገባበት ስታምፕ/መህታም/ኮፒ፤
                   በትውልድ መታወቂያው የገቡ ከሆነ የገቡበት መህታም አንድ ኮፒ፤
                   ቱሪስት ቪዛቸው የተራዘመ ከሆነ መጨረሻ የተራዘመውን አንድ ኮፒ እና፤
               በክለሴር ዶሴ አድርጎ ዶክመንቶችን በማቅረብ የጠፈብዎትን የሚተካ የትውልደ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ መውሰድ ይችላሉ፡፡
4.በትውልድ ኢትዮጵያዊ ለሆኑ ልጆች ትውልድ መህታም መሟላት ያለባቸው ሰነዶች
                 አገልግሎቱ የፀና የጉዞ ሰነድ ፎቶ ገፅ ያለበት አንድ ኮፒ እና ኦርጅናል ፤
                 እናት/አባት የኢትዮጵያ ዜግነት የነበራቸው የሚያሳይ ሰነድ(ፕስፖርት)፤
                 የገባው በቱሪስት ቪዛ ከሆነ የገባባት ቱሪስት ቪዛ አንድ ኮፒ በ ኢ-ቪዛ ከሆነ ፕሪንት አድርጎ ስታምፕ/መህታም/ኮፒ፤
                 ቱሪስት ቪዛቸው የተረዘመ ከሆነ መጨረሻ የተረዛመውን አንድ ኮፒ፤
                 የህፃኑ የልደት ካርድ ኦርጅናልና ኮፒ፤
                 እናት/አባት የኢትዮጵያ መታወቂያ/ፓስፖርት ወይም የትውልድ መታወቂያ መያያዝ አለበት፤
                 ያቀረቡት የልደት ወረቀት ከእንግልዘኛ ወይም ውጭ ከሆነ ህጋዊ እውቅና ከለው አካል ትርጉም፤
                  አንድ ጉርድ ፎቶ፤
               በውክልና ከሆነ ህጋዊ ውክልና ያለው ኢሚግሬሽን  መ/ቤት የተጠቀሰበት ማስረጃ አያይዘው ሲያቀርቡ አገልግሎቱን ማግኘት ይችላሉ፡፡
ያስታውሱ፡-
ይህን የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ከወሰዱ በትውልድ ሀገረዎ ኢንቬስት ማድረግ ብፈልጉ በስራ ተቀጥሮ ለማስረት ብፈልጉ ኢንዲሁም የአገልግሎት ግዜው እስካላበቃ ድረስ ወደ ሀገር ለማግባትና ለማውጣት ስፈልጉ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያ ዜጋ ማላትም ለውጭ ሀገር ዜጎች የተቀመጡ ገደቦች በእርሱ ላይ ተፈፃሚ ሳይሆኑ የአዋጅ ቁጥር 270/1994 ድንጋጌዎች ተጠቃሚ የሚያደርግ በመሆኑ የመታወቂያ ከርዱን ይያዙ፡፡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         ለኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ እዚህ ያመልክቱ