የጋብቻ ምዝገባ

=> ተጋቢዎች ጋብቻ ለመፈፀም ማሰባቸውን ጋብቻቸውን ለመፈፀም ከወሰኑበት ቀን ከአንድ ወር በፊት ለክብር መዝገብ
     ሹሙ ማስታወቅ አለባቸው፡፡
=> ሆኖም ይህ ድንጋጌ በሃይማኖታዊ እና ባህላዊ ስርዓት የሚፈፀም ጋብቻን አይመለከትም፡፡
 => ወንዱም ሆነ ሴቷ በህግ የተፈቀደው የጋብቻ ዕድሜ ሳይደረስ ጋብቻ መፈጸም አይችሉም፡፡
=> ሆኖም በህግ ስልጣን የተሰጠው አካል ሲፈቀድ የጋብቻ ዕድሜ በህጉ ከተቀመጠው ከሁለት ዓመት ያልበለጠ ጊዜ
     በመቀነስ ጋብቻውን መፈፀም ይችላል፡፡
=> ጋብቻ ህግ በሚከለክላቸው የስጋና የጋብቻ ዘመዳሞች መካከል መፈፀም የተከለከለ ነው፡፡
=> ተጋቢዎች በፍርድ ቤት እንዳያገቡ የተከለከሉ መሆናቸውን የሚገልጽ የጽሁፍ ማስረጃ የተገኘ እንደሆነ የክብር መዝገብ
      ሹሙ ጋብቻውን አይመዘገብም፡፡
=> አንዲት ሴት አስቀድሞ የነበራት ጋብቻ ከቀረ በኃላ አንድ መቶ ሰማኒያ ቀን ማለፉ ካልተረጋገጠ በስተቀር ከሌላ ሰው ጋር
    ጋብቻ መፈፀም የተከለከለ ነው፡፡
=> ሆኖም ግን የወለደች እንደሆነ ወይም ከቀድሞ ባሏ ጋር ጋብቻ የምትፈፅም ከሆነ ወይም ነፍሰ-ጡር አለመሆኗ በህክምና
     ከተረጋገጠ ወይም በብቸኝነት እንዳትኖር ፍርድ ቤት የፈቀደ መሆኑ ሲረጋገጥ ጋብቻው ይመዘገባል፡፡
=> የሚፀና ጋብቻ ተፈፀመ የሚባለው ተጋቢዎቹ ለመጋባት ነፃና ሙሉ ፈቃዳቸውን ሲሰጡ ብቻ ነው፡፡
=> ከሁለቱ ተጋቢዎች አንዱ ኢትዮጵያዊ ዜግነት ያላቸው ወይም ትውልደ ኢትዮጵያዊ የሆኑ የውጭ ዜጋ መሆን ይገባቸዋል፡፡
=> በሙሽራው በኩል 2 በሙሽሪት በኩል 2 በድምሩ 4 ምስክሮች መቅረብ አለባቸው፡፡
ለአገልግሎቱ የሚያስፈልጉ መረጃዎች

 => በወቅቱ የታደሰ የተጋቢዎች የነዋሪነት/ብሄራዊ መታወቂያ ወይም ፓስፖርት መቅረብ አለበት፡፡
 => የተጋቢ ምስክሮች አገልግሎቱ ያላለፈበት የነዋሪነት/ብሄራዊ መታወቂያ መቅረብ አለበት፡፡
=> ሙሽራው/ዋ ከዚህ በፊት አግብቶ/ታ የፈታ/ች ከሆነ የፍቺ ምስክር ወረቀት መቅረብ አለበት፡፡
 => አንዲት ሴት አስቀድሞ የነበራት ጋብቻ ከቀረ በኋላ አዲስ ጋብቻ መፈፀም ብትፈልግ አንድ መቶ ሰማኒያ ቀን ሳይሞላ
       ለማግባት የሚያስችላት ህጋዊ ማስረጃ ማቅረብ አለባት፡፡
 => ከ 6 ወር ወዲህ በተመሳሳይ ጊዜ የተነሱት ሁለት ሁለት 3 በ 4 የሆነ የተጋቢዎች ፎቶ-ግራፍ መቅረብ አለበት፡፡
=> በሃይማኖታዊ እና ባህላዊ ስርዓት የተፈፀመ ጋብቻ የተጋቢዎች ምስክሮች ወይም በጋብቻ ስርዓቱ ላይ የታደመ ሰው
     በክብር መዝገብ ሹሙ ፊት በአካል ቀርበው ፊርማቸውን ማኖር አለባቸው፡፡
=> የተጋቢዎች የልደት ምስክር ወረቀት መቅረብ አለበት፡፡ የልደት ምስክር ወረቀት ከሌላቸው አስቀድሞ ልደታቸዉ
      መመዝገብ አለበት፡፡
=> ዘግይተውና የምዝገባ ጊዜውን አሳልፈው ለሚቀርቡ ተመዝጋቢዎች በእስር ወይም በህመም ወይም በመሳሰሉት የቆዩ
      ከሆነ ከሚመለከተው አካል ማስረጃ ማቅረብ አለባቸው፡፡